کوروش آسوده بخواب، ما بیداریم

جمعه شب دکتر احمدی نژاد، قبل از عزیمت به نیویورک جهت شرکت در مجمع سازمان ملل، در بخشی از مصاحبه ی اختصاصی ایشان با شبکه تلوزیونی خبر از منشور کوروش یادی کردند و با کمال تعجب در عین حال که ملی گرایی را تقبیح نمودند از کوروش بعنوان فردی آزاده و البته به اصلاح خود ایشان (یه آدم خوب) تمجید نمودند و در جایی گفتند که ما خوشحالیم یک آدم خوبی مثل او در ایران بوده است. البته برای من این سوال مطرح شد که اینهمه آدم خوب در دنیا وجود دارد، حالا چرا کوروش؟!
■ جخ امروز
از مادر نزاده ام
نه! عمر جهان بر من گذشته است.
نزديک ترين خاطره ام خاطره ی قرن هاست
■ بارها به خونمان کشيدند
به ياد آر
و تنها دست آورد کشتار
نان پاره ی بی قاتق سفره ی بی برکت ما بود.
اعراب فريب ام دادند
برج موريانه را به دستان پرپينه ی خويش بر ايشان در گشودم
مرا و همه گان را بر نطع سياه نشاندند و گردن زدند.
نماز گزاردم و قتل عام شدم
که رافضی ام دانستند
نماز گزاردم و قتل عام شدم
که قرمطی‌ام دانستند.
آن گاه قرار نهادند که ما و برادرانمان يکديگر را بکشيم و
اين کوتاهترين طريق بهشت بود!
■ به ياد آر
که تنها دست آورد کشتار
جل پاره ی بی قدر عورت ما بود.
خوش بينی ی برادرت ترکان را آواز داد
تو را و مرا گردن زدند
سفاهت من چنگيزيان را آواز داد
تو را و همه گان را گردن زدند
يوغ ورزاو بر گردنمان نهادند
گاوآهن بر ما بستند
بر گرده مان نشستند
و گورستانی چندان بی مرز شيار کردند
که باز مانده گان را
هنوز از چشم
خونابه روان است.
■ کوچ غريب را به ياد آر
از غربتی به غربت ديگر
تا جست و جوی ايمان
تنها فضيلت ما باشد.
■ به ياد آر
تاريخ ما بی قراری بود
نه باوری، نه وطنی.
نه،! جخ امروز از مادر نزاده ام.
بامداد

Popular Posts